«МОТИВАЦІЯ» І «МОТИВ» ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/3041-1351/2023-2-6

Ключові слова:

мотивація, мотив, навчання, освіта, учні, дослідження

Анотація

У статті розглянуто зародження, розвиток та сучасний стан розробки одного з важливих психологічних явищ у сучасній освіті – мотивацію учнів до навчання. Показано, що мотиваційна сфера є досить динамічною і піддається змінам. З’ясовано, що усвідомлення мотивації може використовуватися з метою саморегуляції поведінки через актуалізацію певних мотивів, зміну їхньої ієрархії, залучення додаткових мотивів та керуючись власною поведінкою. Вивчення проблем мотивації є цілісним комплексом, який охоплює проблематику активації, стимулювання, управління та реалізації спонукань. Вступ. Сучасні реалії, зокрема через тотальне поширення інформаційних технологій у всі сфери життя та впливу на формування свідомості молодої людини інтернет-ресурсів, соціальних мереж та блогеросфери, негативно відбиваються на мотивації під час навчання. Серед учнів молодшого та середнього шкільного віку вона перебуває на досить низькому рівні або взагалі відсутня. Таким чином, цей фактор став досить великою проблемою сучасної української школи, адже на початку навчання у школярів закладаються зерна бажання навчатися, цікавість до самого процесу навчання, відповідальність, а також самостійність до опрацювання матеріалу. На жаль, школярі дуже швидко втрачають через певний період навчання у школі мотивацію до навчання. Мета дослідження – окреслити і систематизувати історіографію проблеми визначення дефініцій понять «мотив» та «мотивація»; науково обґрунтувати еволюцію досліджень із урахуванням психолого-педагогічних умов та педагогічних засобів формування мотивації у школярів до навчання. Результати. У статті зроблено науковий огляд праць представників різних психологічних шкіл і напрямів, які займалися проблематикою мотивації в освіті і суспільстві. Окреслено сучасні пріоритетні вектори теоретичних і практичних досвідів науковців та їх результатів.

Посилання

Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів. Київ : Радянська школа. 1974. 120 с.

Асєєв В.Г. Мотиваційні резерви людини. Психологічний журнал. 1987. Т. 8. № 5. С. 3–12.

Варій М.Й. Загальна психологія : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 968 с.

Гірностай П. Маслоу Абрахам Гарольд. Політична енциклопедія. Київ : Парламентське видавництво, 2011. С. 430.

Гладиш Т. Формування мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як психолого-педагогічна проблема. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6 (1). С. 150–155.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 373 с.

Грабовська Т., Киричук О. Формування позитивної мотивації діяльності особистості. Рідна школа. 2002. № 4 (867). С. 12–14.

Занюк С.С. Психологія мотивації : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. С. 59.

Каньоса Н.Г. Мотивація як внутрішній чинник розвитку професіоналізму особистості. Проблеми сучасної психології. 2012. Вип. 18. С. 333–344.

Климчук В.О. Феномени розвитку внутрішньої мотивації. Соціальна психологія. 2008. № 6 (32). С. 70–77.

Корнієнко І.О. Проблема соціокультурного фактору поведінки особистості у роботах зарубіжних психологів. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана

Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. Вип. 19. С. 268–281.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. Київ : Наукова думка. 1989. 264 с.

Кушнір Ю.В. Психодіагностика для студентів-соціологів. Донецьк : КиЦ, 2012. 346 с.

Максименко С.Д. Генетична психологія учіння людини : монографія. Київ : Слово, 2017. 206 с.

Мар’яненко Л. Особливості формування вчителем творчого компоненту пізнавальної діяльності учня з позицій гуманістичної психології. Український психолого-педагогічний збірник. Львів. 2020. № 20. С. 47.

М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія. Київ : Либідь. 2016. 560 с.

Підлісна С.В. Учбова діяльність як провідний чинник розвитку особистості молодшого школяра. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (64), Вип. 154, 2018. С. 82.

Психологічна енциклопедія / за ред. О.М. Степанова. Київ : Академвидав, 2006. 424 с.

Психологічний словник / за ред. В.І. Войтка. Київ : Вища школа, 1982. 215 с.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / під кер. В.Б. Шапаря. Харків, 2009. 672 с.

Семиченко В.А. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини. Модульний курс психології. Модуль «Спрямованість». Київ. 2004. 521 с.

Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2004. 335 с.

Скрипник А.Ю., Мельничук С.Л. До історії дефініцій понять «мотивація» і «мотив» як психолого-педагогічного аспекту в навчанні. Вектор Поділля : науковий журнал. Кам’янець-Подільський : ЗУНУ «Університетська думка», 2021. Вип. 4. С. 246–258.

Узнадзе Д.Н. Общая психология. Тбилиси. 1984. 612 с.

Усоскина Р.Я. Инвалидность у детей и пути профилактики. Труды Рижского науч.-исследов. ин-та травматологии и ортопедии. 1971. Вып. 11. С. 54–55.

Шишенко В.О. Формування в молодших школярів позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. Теорія та методика навчання та виховання. 2016. Вип. 39. С. 150, 156.

McClelland David C. Human motivation. Cambridge; New York : Cambridge University Press. 1987. 663 р.

McClelland, David C. and Eric W. Johnson. Learning to Achieve. Glenview, Illinois : Scotti. Foresman & Co., 1984.

Nuttin J. Motivation, planning, and action. A relational theory of behavior dynamics / Transl. Leuven : Leuven University Press; Hills. (NJ) : Erlbaum, 1984. 251 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27