Приклад оформлення статті

УДК 378.091.212

Гевчук Наталя Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
antnata@ukr.net
ORCID ID: 0000-0002-4067-0311
Scopus ID: 57221372045

Жиляк Наталія Вікторівна
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Nataliezhyljak@ukr.net
ORCID ID: 0000-0002-3772-6687
Scopus ID: 57221372045

Психологічний аналіз результатів дослідження готовності
майбутніх корекційних педагогів до волонтерської діяльності

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми готовності майбутніх корекційних педагогів до волонтерської діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. Визначено, що волонтерська діяльність студентів – майбутніх корекційних педагогів є невід’ємною частиною їх професійної підготовки. Саме в ролі волонтерів студенти отримують перший активний досвід взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами... (не менше 1800 символів)
Ключові слова: волонтерство, готовність до волонтерської діяльності, студенти, корекційні педагоги, люди з особливими потребами, тренінг.

Hevchuk Nataliia Serhiivna
PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Social Pedagogy and Social Work,
Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Zhyliak Nataliia Viktorivna
PhD in Psychology,
Associate Professor at the Department of Social Work, Psychology and Sociocultural Activity
named after T. Sosnovska,
Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets-Podilskyi State Institute”

Psychological analysis of the results of the study of the readiness
of future correctional teachers for volunteering

A theoretical analysis of the problem of readiness of future correctional teachers for volunteer activities with children with special educational needs was carried out. It was determined that the volunteer activity of students – future correctional teachers is an integral part of their professional training. It is in the role of volunteers that students get their first active experience of interacting with children with special educational needs... (не менше 1800 символів)
Key words: volunteering, readiness for volunteering, students, correctional teachers, people with special needs, training.

Вступ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій…
Мета і завдання статті…
Виклад основного матеріалу дослідження…
Висновки і пропозиції…

Список літератури

1. Бондаренко З. До питання про менеджмент та супервiзiю волонтерської роботи: монографія. Суми, 2012. 232 с.

2. Лях T. Волонтерство в соціально-педагогічній діяльності: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2013. 456 с.

3. Шумакова О. Зміст волонтерської діяльності студентів-волонтерів ВHЗ. Вiсник Луганського національного університетy iменi Tараса Шевченка. 2013. 302 с.

References

1. Bondarenko Z. (2012). Do pytannya pro menedzhment ta superviziyu volonters’koyi roboty: monohrafiya [On the issue of management and supervision of volunteer work: monograph]. Sumy. 232 s. [in Ukrainian]

2. Lyakh T. (2013). Volonterstvo v sotsialno-pedahohichniy diyalnosti: navch. posib [Volunteering in socio-pedagogical activities: a study guide]. Kyiv : Akademvydav. 456 s. [in Ukrainian]

3. Shumakova O. (2013). Zmist volonterskoi diialnosti studentiv-volonteriv VNZ [Content of volunteer activities of volunteer students of higher educational institutions]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytety imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv. 302 s. [in Ukrainian]