СОЦІО-ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАПРЯМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/3041-1351/2023-2-1

Ключові слова:

бар’єри, інклюзивне середовище, іноземна мова, комунікативні бар’єри, особи з особливими потребами, психологічні бар’єри, студенти з інвалідністю, учасники освітнього процесу

Анотація

Вступ. В розвитку життєдіяльності суспільства та діджиталізації сучасного світу виникає дедалі більше психологічних бар’єрів в опануванні нового навчального матеріалу, самоідентифікації молоді у професії та в суспільному житті. У пошуках власного місця у суспільстві та в здобутті професії у молодої людини з особливими освітніми потребами та молоді з інвалідністю виникає безліч стереотипів та бар’єрів стосовно власного інтелектуального потенціалу, мотивації до навчання, здобувачі освіти з інвалідністю переходять до групи ризику та переживають кризові стани, які перешкоджають повноцінному розвитку особистості. Мета та завдання статті – виявити особливості виникнення психологічних бар’єрів під час вивчення іноземної мови та дослідити й запропонувати основні підходи до подолання даних бар’єрів у закладах інклюзивного напряму. Виклад основного матеріалу дослідження. В опануванні іноземної мови здобувачами освіти спостерігається ряд бар’єрів, які спричиняють проблеми у сприйнятті іншомовної лексики та оволодінні практичних навичок спілкування іноземною мовою. В психолого-педагогічній літературі, присвяченій дослідженню психологічних бар’єрів, виділяється пріоритетне питання формування комунікативної компетенції на основі сформованої лінгвістичної компетенції. На нашу думку, ключовим у профілактиці та подоланні психологічних бар’єрів слід виділити ефективну організацію навчання, переміщення акценту з засвоєння теоретичних знань до практичної навчальної діяльності, виділенні практичної цінності іноземної мови в професійному спілкуванні, професійному становленні і зростанні майбутніх фахівців в галузі економіки, соціальної роботи, фінансів, обліку і оподаткування, психології тощо. У статті, відстоюється думка про те, що кожен здобувач освіти, не зважаючи на складність у зв’язку із порушенням здоров’я, має право не лише конституційне, а й моральне і духовне, та рівні можливості для опанування іноземної мови. У цьому контексті важливий вибір інструментарію для роботи викладача із здобувачем освіти з особливими освітніми потребами. Слід відзначити ключову роль педагога у контексті подолання здобувачами освіти психологічних бар’єрів під час вивчення іноземної мови, адже викладач має завдання не лише надавати нові знання студентам, а й застосовувати педагогічні заходи превентивного характеру, що передбачатимуть профілактику можливості виникнення психологічних бар’єрів, вибудовуючи відповідну комунікативну інтеракцію та комунікативну стратегію.

Посилання

Андрощук І. В. Бар’єри під час налагодження взаємодії у професійній діяльності педагогів. Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції / за заг. ред. Л.І. Шевчук. Хмельницький : НМЦ ПТО ПК; ФОП Мельник А.А., 2016. С.169–175.

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. URL: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/o

Бойчук Юрій, Казачінер Олена. Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі. Гірська школа Українських Карпат. № 18 (2018). URL: http://mountainschool.pu.if.ua/sites/default/files/Issue_18/31.pdf

Глазкова І. Я. Педагогічний бар’єр як дидактична проблема. URL: http://scaspee.com/all-materials/36

Дрига І.І. Вивчення англійської мови дітьми з порушеннями зору за допомогою гаджетів та у повсякденному житті. 2020. URL: https://naurok.com.ua/stattya-vivchennya-angliysko-movi-ditmi-z-porushennyami-zoru-za-dopomogoyugadzhetiv-ta-u-povsyakdennomu-zhitti-151847.html

Замша А. В. Формування в учнів із порушеннями слуху англомовних читацьких умінь. Інноваційна педагогіка. Теорія та методика навчання (з галузей знань). Випуск 17. Т. 2. 2019. С. 91-94. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_2/22.pdf

Зязюн І.А. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник для педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посвіта, 1989. 302 с.

Іваніга О.В. Психологічні бар’єри студентів немовних спеціальностей під час вивчення англійської мови та шляхи їх подолання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 61. Т. 2. 2018. С. 60-63.

Козирєв М. П. Бар’єри педагогічного спілкування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 2. Львів : 2013. С. 136-146. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/en/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2013/13kmpbps.pdf

Марченко Н.В. Психологічні бар’єри при вивченні іноземних мов. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2017. URL: https://cutt.ly/nRBIfcy

Міцик Т.О. Психологічні бар’єри та афект неадекватності як один із факторів образу світу девіантних підлітків. Наука-практиці. Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 9 (52) /09/2016. С. 22-27.

Моргунова Н.С., Приходько С. О. Мовні бар’єри та можливості їх подолання в процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ЗВО. Інноваційна педагогіка. Теорія і методика професійної освіти. Випуск 30. Т. 1. 2020. С. 109-112. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/30/part_1/24.pdf

Спеціальний курс допоможе вивчити англійську дітям з дислексією. URL: https://osvitoria.media/news/spetsialnyjkurs-dopomozhe-vyvchyty-anglijsku-dityam-iz-dysleksiyeyu/

Jack C. Richards Psychological barriers in speaking English. Website of educator &arts patron Jack C. Richards. URL : https://www.professorjackrichards.com/psychological-barriers-in-speaking-english/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27