ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЛОГОПЕДІВ ТА ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-7

Ключові слова:

об’єднана територіальна громада, професійні компетентності, робота логопеда.

Анотація

У статті представлено процедуру організації та методичне забезпечення дослідження особливості роботи, компетентностей логопеда, що працює в об’єднаних територіальних громадах. Проаналізовані напрацювання науковців про процес підготовки вчителя-логопеда в закладах вищої освіти. Здійснено педагогічне дослідження компетентностей здобувачів освіти першого і другого рівнів. Проаналізовано Стандарт професійної освіти та компетентності які в нього закладено. Визначено показники мотивації досліджуваної групи осіб (здобувачів освіти та логопедів практиків) до професійної діяльності в об’єднаній територіальній громаді. Зокрема, у статті детально описується процедура впровадження компетентностей вчителя-логопеда в процес навчання, через розробку освітньо-професійної програми закладом вищої освіти та в її окремі освітні компоненти для висвітлення їх в освітньому процесі. Для якісного навчання і визначення особливостей роботи логопеда в об’єднаній територіальній громаді було проведено анкетування фокус-групи, що складалась зі логопедів практиків та здобувачів освіти першого і другого рівні. Подано аналіз опитування здобувачів про їх готовність до виконання обов’язків вчителя-логопеда в об’єднаній територіальній громаді та показників мотиваційної готовності до роботи на посаді вчителя-логопеда. У дослідженні були виявленні показники хорошої мотивації більшості здобувачів освіти, як першого, так і другого рівнів вищої освіти. Це свідчить, що вони зацікавлені в роботі вчителем-логопедом і обрали цей фах свідомо. За результатами дослідження описано та характеризовано професійні компетентності необхідних для вчителя-логопеда в об’єднаній територіальній громаді. Визначено особливості його роботи з різними категоріями дітей та дорослих, що мають порушення мовлення та комунікації. Подані висновки дозволять покращити освітньо-професійні програми різних рівнів вищої освіти для більш успішних практик навчання здобувачів вищої освіти.

Посилання

Горшкова Г. В. Формування професійної компетентності вчителів-логопедів в умовах неперервної освіти. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: VІІ Міжн. Наук-практ. Конф. Електронний зб. наук. праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2021. Випуск 4/46. URL: https://zoippo.zp.ua/pages/publications/el_gurnal/pages/vip46.html

Мартинчук О. В. Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 26. С. 139–144.

Мицик Г. М. Про необхідність змін у підготовці фахівців-логопедів у вищих навчальних закладах. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17– 18 бер. 2016 р.). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. С. 21–24.

Пахомова Н. Г. Інтеграція медико-психологічної та педагогічної складових професійної підготовки майбутніх логопедів. автореф. дис. дра. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2013. 41 с.

Пінчук Ю. В. Система професійної компетентності вчителя-логопеда : дис. канд. пед. наук: 13.00.03. Київ, 2005. 220 с

Савінова Н. В. Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. № 9 (Ч. 1). С. 162–169.

Сайко Х. Я. Особистісна готовність корекційного педагога до виховання дітей з аутизмом. Навчальний посібник. Львів. Тріада Плюс, 2017. 248 с.

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти – ступеня магістр – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standartivishoyi-osviti

Черніченко Л. А. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Витоки педагогічної майстерності. Випуск 19, 2017. С. 352–357

Шевчук К., Породько М., Особливості нервової системи студентів I курсу факультету педагогічної освіти. Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» (вступ. слово., упоряд., заг. редак. Наталії Мачинської). Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 6. С.531-536.

Шеремет М. К. Підготовка корекційних педагогів у вищих навчальних закладах України. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. 2011. Вип. 17(1). С. 7–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ