ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК

Тетяна Андріївна МАРЧАК,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи,
психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської,
Навчально‐реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам’янець‐Подільський державний інститут»
Е‐maіl: marchak.tet@gmail.com
ORCID: 0000‐0003‐0198‐7460

ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ У ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

У статті акцентовано на взаємозалежності між мовою та громадянською компетентністю: мова і її вияв у свідомості (мовна свідомість) є одним з вирішальних чинників формування національної свідомості. Доведено, що для усвідомлення окремішності народу найголовнішу роль відіграє мова, мовна свідомість. Тому пріорітетним освітнім завданням у закладі вищої освіти є підготовкастудентів до активної професійної діяльності в умовах сьогодення… (не менше 1800 символів)
Ключові слова: мова, свідомість, психологічні умови, особистість, мовна свідомість.


Tetiana Andriivna MARCHAK,
Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor of the Department of Social Work,
Psychology and Sociocultural Activity named after T. Sosnovska
of Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education,
"Kamianets‐Podilskyi State Institute"
Е‐maіl: marchak.tet@gmail.com
ORCID: 0000‐0003‐0198‐7460

PSYCHOLOGICAL DIRECTIONS AND CONDITIONS OF THE FORMATION
OF LANGUAGE AWARENESS AMONG YOUNG MEN AND GIRLS

The article emphasizes the interdependence between language and civic competence: language and its manifestation in consciousness (language consciousness) is one of the decisive factors in the formation of national consciousness. It has been proven that language, language consciousness plays the most important role in realizing the individuality of the people. Therefore, the priority educational task in the institution of higher education is the preparation of students for active professional activity in today’s conditions. The conditions for the formation of students’ language awareness were determined and methodical recommendations were given for conducting work in this direction… (не менше 1800 символів)
Key words: language, consciousness, psychological conditions, personality, language consciousness.


Вступ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій…
Мета і завдання статті…
Виклад основного матеріалу дослідження…
Висновки і пропозиції…


Література:

Селіванова О.О. Мовленнєвий вплив в комунікативній взаємодії. Психолінгвістика. Вип. 10. 2012. С. 223‐229.

References:

Selivanova O.O. (2012). Movlennievyi vplyv v komunikatyvnii vzaiemodii [Speech influence in communicative interaction]. Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, № 10. pp. 223‐229 [in Ukrainian].