ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-10

Ключові слова:

бар’єри, інклюзивне середовище, іноземна мова за професійним спрямуванням, іншомовні компетенції, комунікативні бар’єри, методи, особи з особливими освітніми потребами, психологічні бар’єри, студенти з інвалідністю.

Анотація

Вступ. В розвитку життєдіяльності суспільства та діджиталізації сучасного світу оволодіння іншомовними компетентностями у комунікації та взаємодії в професійній діяльності набувають дедалі більше актуальності. У пошуках власного місця у суспільстві самоідентифікації молоді у професії, під час її здобуття у молодої людини з особливими освітніми потребами (ООП) виникає безліч стереотипів та бар’єрів стосовно власного інтелектуального потенціалу, практичного застосування компетентностей, здобувачі освіти з ООП переживають кризові стани, які перешкоджають повноцінному розвитку особистості. Мета та завдання – продемонструвати наявні та актуальні засоби формування іншомовної компетентності в здобувачів з ООП, виявити особливості виникнення психологічних бар’єрів під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, дослідити й запропонувати основні підходи до формування іншомовної компетентностей та подолання даних бар’єрів у закладах освіти інклюзивного напряму. Результати. В опануванні іноземної мови здобувачами освіти спостерігається ряд бар’єрів, які спричиняють проблеми у сприйнятті іншомовної лексики та оволодінні практичних навичок спілкування іноземною мовою. На нашу думку, ключовим у формуванні іншомовної компетентності, профілактиці і подоланні психологічних бар’єрів слід виділити ефективну організацію навчання, переміщення акценту із засвоєння теоретичних знань до практичної комунікативної діяльності, демонстрації практичної цінності іноземної мови в іншомовному просторі, в професійному спілкуванні, професійному становленні та кар’єрному зростанні майбутніх фахівців в галузі економіки, соціальної роботи, фінансів, обліку і оподаткування, психології тощо. У статті, відстоюється думка про те, що кожен здобувач освіти, не зважаючи на складність у зв’язку із фізичним чи ментальним порушенням здоров’я, має не лише конституційне право, а й моральне і духовне, рівні можливості для формування іншомовних компетентностей та опанування іноземної мови за професійним спрямуванням. У цьому контексті важливий вибір інструментарію для роботи викладача із здобувачем освіти з особливими освітніми потребами.

Посилання

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. URL: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/o.

Бойчук Юрій, Казачінер Олена. Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі. Гірська школа Українських Карпат. 2018. № 18. URL: http://mountainschool.pu.if.ua/sites/default/files/Issue_18/31.pdf.

Волошина О. (2016). Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в інклюзивних класах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. 4. С. 142–149.

Галашова О. Г. Формування навичок міжкультурної ділової комунікації в сфері менеджменту. Наукові Записки. Національний Університет «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2013. Вип. 33. Острог. С. 264–267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_33_82.

Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Позааудиторна робота зі студентами під час вивчення іноземної мови. URL: http://surl.li/sdvtp.

Гончарова О. А. Навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та зору. URL: http://www.innovpedagogy.od. ua/archives/2019/11/part_1/37.pdf.

Гребенюк О. В., Михальчук О. О., Нікітська Ю. М. Навчання іноземної мови як засіб соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Імідж сучасного педагога,2023. 2 (209), 94–98. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-2(209)-94-98

Дрига І. І. Вивчення англійської мови дітьми з порушеннями зору за допомогою гаджетів та у повсякденному житті. URL: https://naurok.com.ua/stattya-vivchennya-angliysko-movi-ditmi-zporushennyami-zoru-za-dopomogoyu-gadzhetiv-ta-u-povsyakdennomu-zhitti-151847.html.

Задунайська Ю. В. Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 23. С. 30–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_23_8

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної ради України. 2019. No 2657-VIII. 2661-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Замша А. В. Формування в учнів із порушеннями слуху англомовних читацьких умінь. Інноваційна педагогіка. Теорія та методика навчання (з галузей знань). 2019. Випуск 17. Т. 2. С. 91–94. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_2/22.pdf.

Ільїна О. Особливості формування комунікативної англомовної компетенції студентів-економістів за умов дистанційного навчання. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 35, том 3. С. 219–224.

Каминін І. М. Впровадження принципів інклюзивної освіти в процес навчання англійської мови в школі. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/93.

Казачінер О. С. Навчання іноземних мов дітей з особливими освітніми потребами. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/11/part_1/37.pdf.

Кіш Н. В. Бар’єри ефективної міжкультурної комунікації глобального інженера. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка, соціальна робота“. Випуск 34. С. 86–89.

Кукатас Ч. Теоретичні основи мультикультуралізму. URL: http:/dialogsorg.ua/ua/issue_full.php?m_id=10227.

Лубянова Олеся. «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів із вадами слуху в ВНЗ». Наукові записки. Випуск 104 (2). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2012. 512 с. (2007): 474.

Ребрій О. В. Теорія міжкультурної комунікації: конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» факультету іноземних мов. Харків. 2022. 100 с.

Спеціальний курс допоможе вивчити англійську дітям з дислексією. URL: https://osvitoria.media/news/spetsialnyj-kurs-dopomozhe-vyvchyty-anglijsku-dityam-iz-dysleksiyeyu/.

Степаненко А. В. Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до реалізації особистісно-орієнтованого навчання в сучасній школі в контексті інклюзивної освіти. Наукові записки ЦДПУ. Філологічні науки. 2018. Вип. 165. С. 574–578.

Чиж С. Г. Інтерактивні шляхи реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови дітьми з особливими потребами. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_75/part_3/32.pdf.

Чорна В. М. Особливості іншомовної комунікативної компетентності в удосконаленні фахової діяльності вчителя іноземної мови. Імідж сучасного педагога. 2021. 5 (200), 81–84. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-81-84.

Шапочка К. А. Формування соціокультурної компетенції засобами перекладу в умовах інклюзивного навчання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. 2016. 4. С. 136–142.

Щерба Н. С. Інклюзивне навчання іноземної мови старшокласників з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: особливі освітні потреби та адаптаційні заходи. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2018. 4 (24). С. 20–24.

Bilova A. SOME ALTERNATIVE METHODS OF EFL TEACHING. Anglistics and Americanistics, 2018. (15). Р.40–46. URL: https://anglistika.dp.ua/index.php/AA/article/view/156

Canal M. From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy / M. Canal. Richards J. and Schmidt R., (eds.) Language and Communication. London: Longman.1983. P. 2–27.

Stoller F. Films and Videotapes in the ESL/ EFL Classroom. Paper presented at the annual meeting of the Teachers of English to speakers of other languages. 1988. URL: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED299835. pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ