МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2024-1-2

Ключові слова:

ігрові технології, старший дошкільний вік, порушення мовленнєвої діяльності, логопедична робота.

Анотація

У статті охарактеризовано особливості використання розвивальних ігрових технологій у корекційно-розвивальному процесі з дітьми старшого дошкільного віку із порушеннями мовленнєвої діяльності. Ігрові технології є ефективним засобом накопичення словникового запасу та розвитку мовлення в роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Це поняття включає велику групу методів та прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. Ігрові прийоми пробуджують у дітей інтерес до діяльності, збагачують мотиваційну сферу, створюють потрібний емоційний фон навчального процесу, підвищують мовну активність та результативність занять. Розробка розвивальних ігор в логопедичній роботі має враховувати конкретні потреби та індивідуальні можливості кожної дитини. Важливо враховувати вік дитини, її рівень мовленнєвого розвитку та інші фактори, які можуть впливати на процес навчання. Поняття «ігрові педагогічні технології» охоплюють велику кількість методів та прийомів організації педагогічного процесу у формі гри. На відміну від звичайної гри педагогічна гра має істотну ознаку, яка її вирізняє: чітко визначену мету навчання і наявність педагогічного результату. Формування у дітей граматичної, лексичної та фонетичної сторін мови є одним з найважливіших завдань в загальній системі навчання. Правильне мовлення є показником готовності до навчання в школі, запорукою засвоєння письма та читання. Тому вихованню правильного мовлення в старшому дошкільному віці приділяється особлива увага. Актуальною, педагогічно значущою є проблема активізації мовленнєвого процесу дітей старшого дошкільного віку. При умові зниження пізнавальної діяльності деяких дітей, частим є явище обмеження запасу знань про довколишній світ, несформованість практичних навичок, які відповідають віку. У цієї категорії дітей можна спостерігати порушення звуковимови, бідність і недостатню диференційованість словника, труднощі при засвоєні логіко-граматичних конструкцій, а також важкі мовні порушення.

Посилання

Брушневська І.М. Закономірності використання ігрових прийомів у корекційно-розвивальному процесі з дітьми із порушеннями мовленнєвої діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 52. Т. 1. С. 186–192.

Волощенко Н.О., Коваль Ю.О. Освітньо-розвивальний потенціал Lego-технологій у розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку. Освітній дискурс: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Київ : Гілея, 2019. Вип. 11 (3).С. 88−98

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. 3-тє видання, виправлене «Академвидав», 2015. 304 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2014. 112 с.

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку. за заг. наук. ред. Т.О. Піроженко. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с

Сисоєва С.О., Алексюк А.М. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія. Київ : ВІПОЛ, 2012. 502 с.

Український педагогічний словник. Семен Гончаренко; [гол. ред. С. Головко]. Київ: Либідь, 1992.373 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ