Умови публікації

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших виданнях.

Для опублікування статті у журналі № 3 (05) 2024 необхідно до 27 вересня 2024 року виконати такі дії:

1. Заповнити довідку про автора (посилання).

2. Надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог на електронну адресу ebitda@helvetica.ua
Увага! У темі листа необхідно обов’язково вказати шифр журналу 9261.

3. Надіслати в електронному вигляді квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Оплата за публікацію здійснюється після рецензування статті.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті 8 листопада 2024 року.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, 22 листопада 2024 року.

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Стаття повинна мати таку структуру: 
- індекс УДК;
- прізвище та ініціали автора (-ів) (українською мовою);
- науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (українською мовою);
- ORCID та/або Reseacher ID;
- прізвище та повне ім’я автора (-ів), місце роботи або навчання (англійською мовою);
- назва статті (українською та англійською мовами);
- анотації та ключові слова (українською та англійською мовами);
- текст статті;
- cписок використаних джерел та «References».

Текст наукової статті повинен містити такі обов’язкові елементи:
1. Постановка проблеми та її актуальність.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
3. Мета статті.
4. Виклад основного матеріалу дослідження.
5. Висновки.

Список використаних джерел зазначається в алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
Приклад оформлення бібліографічних джерел для списку використаних джерел.
Приклад оформлення бібліографічних джерел для «References».

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотації українською мовою має бути 700-800 знаків без пробілів. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Анотація англійською мовою повинна містити наступні структурні елементи: проблема Introduction; мета Purpose; методи дослідження – Methods; основні результати дослідження – Results; висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion. Анотація повинна бути оригінальна (не копіювати скорочену україномовну анотацію). Переклад анотації англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.
Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань.

Технічні вимоги: обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо використовують шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко відображенні.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Обов’язково наводиться джерело інформації, зазначається належність автору (власна розробка, складено автором за матеріалом …, за результатами розрахунків автора). Додаючи у текст графічний матеріал, будь ласка, пам’ятайте, що текстовий блок журналу є чорно-білим.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Завантажити приклад оформлення статті