СУЧАСНІ РИЗИКИ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.1-2

Ключові слова:

ризик, бухгалтерський облік, фінансова звітність, невизначеність, імовірність, оцінка

Анотація

У статті досліджено трактування поняття «ризик» та «бухгалтерський ризик». Зважаючи на роль і значення бухгалтерського обліку та звітності у забезпеченні системи управ¬ління, у тому числі господарськими ризиками, ризик розглянуто як окремий спе¬цифічний об’єкт обліку. Визначено класифікацію ризиків системи бухгалтерського обліку і звітності для вітчизняних підприємств в умовах пандемії та воєнного стану. Доведено що ризик як об’єкт економічного дослідження, орга¬нізації та ведення обліку, відображення у звітності є надзвичайно динамічним, залежним від багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників. Виходячи з дуалістичної природи бухгалтерського обліку виділено чотири групи бухгалтерських ризиків: інформаційні, організаційно-технічні, методичні та кадрові. Одними з найбільших ризиків для бухгалтерів українських компаній, які застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, є ризик недотримання базових принципів бухгалтерського обліку під час відображення інформації про господарську діяльність у фінансовій звітності, а також ризик правильності застосування професійного судження під час відображення господарських операцій відповідно до їх сутності. Обґрунтовано, що для системи бухгалтерського обліку вітчизняних підприємств найважливішими завданнями є ідентифікація ризиків та вибір методів і способів управління ними для досягнення основної мети – формування якісної інформації у фінансовій звітності про діяльність суб'єктів господарювання та економічної безпеки за якої відбувається найбільш ефективне використання ресурсів, що зумовлює захист підприємства від наявних небезпек, загроз чи інших непередбачуваних обставин та сприяє досягненню мети діяльності в умовах конкуренції, різних видів ризиків та невизначеності.

Посилання

Атамас П. Й., Атамас О. П., Крамаренко Г. О. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 60–69.

Вигівська І. М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир, 2010. 21 с.

Гудзенко Н. М., Гавриш Н. Л. Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/23110.pdf (дата звернення: 26.05.2023)

Дерун І. А. Ідентифікація ризиків в системі бухгалтерського обліку підприємства. Економічний часопис – ХХІ. 2016. № 159(5–6). С. 97–100.

Донець Л. І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

Карзаева Н. Н. До питання про бухгалтерські ризики. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=462539826 (дата звернення: 26.05.2023)

Фоміна О. В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 3-4 (2). С. 67–70.

П(С)БО 31 «Фінансові витрати»: Наказ Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06#Text (дата звернення: 26.05.2023).

Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти : монографія / за ред. д.е.н., проф. З. В. Гуцайлюка. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 200 с.

Atamas P. J., Atamas O. P., Kramarenko G. O. (2016). Rol buxgalterskogo obliku v upravlinni ryzykamy pidpryyemnycztva [The role of accounting in entrepreneurship risk management]. Akademichnyj oglyad. No. 1. P. 60–69. [in Ukrainian]

Vyhivska I. M. (2010). Bukhhalterskyi oblik diialnosti pidpryiemstv v umovakh ryzyku: orhanizatsiia ta metodyka [Accounting of enterprise activity under risk conditions: organization and methodology]: avtoref. dys. kand. ekon. nauk; Zhytomyr. derzh. tekhnol. un-t. Zhytomyr, 21 p. [in Ukrainian].

Hudzenko N. M. Osoblyvosti vyznannia ta otsinky ryzyku dlia yoho vidobrazhennia v obliku [Peculiarities of risk recognition and assessment for its reflection in accounti]. Available at: http://repository.vsau.org/getfile.php/23110.pdf (ассessed 26 May 2023) [in Ukrainian]

Derun I. A. (2016). Identyfikatsiia ryzykiv v systemi bukhhalterskoho obliku pidpryiemstva [Risk identification in the enterprise accounting system]. Ekonomichnyi chasopys – ХХІ. No. 159(5–6). P. 97–100. [in Ukrainian]

Donets L. I. (2010). Obhruntuvannia hospodarskykh rishen ta otsiniuvannia ryzykiv [Rationale for business decisions and risk assessment]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14%281%29__24 (ассessed 26 May 2023). [in Ukrainian]

Karzaeva N. N. K voprosu o bukhhalterskykh ryskakh [To the question of accounting risks]. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=462539826 (ассessed 26 May 2023).

Fomina O. V. (2015). Otsinka ryzykiv pidpryiemstva v systemi obliku [Risk assessment of the enterprise in the accounting system]. Ekonomichnyi chasopys-XXI. No. 3-4 (2). P. 67–70. [in Ukrainian]

P(S)BO 31 «Finansovi vytraty»: Nakaz Minfinu Ukrainy vid 28.04.2006. Issue. 415. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06#Text [in Ukrainian]

Hutsailiuk Z. V. (Eds.) (2011). Ekonomichni ryzyky: finansovooblikovo-analitychnyi aspekty [Economic risks: financial, accounting and analytical aspects]. Ternopil : TNTU im. I. Puliuia, 200 p. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-29

Номер

Розділ

Статті