ПРАГМАТИКА ТА РЕАЛІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.2-6

Ключові слова:

реабілітація, соціальна реабілітація, державна освітня установа, інклюзія, інклюзивна економіка, інклюзивна освіта, суб’єкт господарювання

Анотація

Вступ. В статті розглянуто науково-прагматичні підходи до поняття «інклюзія» та «інклюзивна економіка». Визначені основні фактори впливу на соціальну реабілітацію соціуму у спеціальних державних освітніх установах. Опрацьовано хронологію документів щодо впровадження інклюзивної освіти в Європі та світі. Розглянуто інклюзивну економіку в Україні в умовах соціально-реабілітаційного впливу. Мета. Обґрунтування необхідності функціонування спеціалізованих державних освітніх закладів та прагматика соціальної реабілітації соціуму в умовах глобальної інклюзивної економіки. Результати. Парадигма соціальної реабілітації соціуму у державних освітніх установах України в умовах інклюзивної економіки має інтегруватись на основних стримувальних чинниках інклюзивного зростання: внутрішня та зовнішня трудова міграція, тіньова/неформальна зайнятість; обмежені можливості для працевлаштування й отримання доходу, а також нерівномірний географічний та секторальний (галузевий) розподіл цих можливостей; макроекономічні ризики, істотна мінливість макроекономічних змінних, таких як ВВП, інфляція, реальний обмінний курс, процентні ставки, що стримують потік інвестиції в країну, або зовсім перешкоджають йому, зменшують можливості формування повної зайнятості; політичні потрясіння та нестабільність, надмірний рівень корупції в державному управлінні, великі масштаби тіньової економіки, відсутність належної правової бази тощо.

Посилання

Калініченко І. О. Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. Полтава : ПОІППО, 2016. 86 с.

Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія у 2 частинах. Частина 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні./ за ред. С. П. Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці : «Технодрук», 2021. 352 с.

Дейнека А. Проблематика смислу та смислотворення в соціологічних теоріях Н. Лумана та Е. Гіденса. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/297935395.pdf

Саламанська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами. URL: https://docs.google.com/file/d/0B2AT2w-36SyTTnFlMjZWTGVpeGs/edit?pli=1

Hodkinson A. (2010) Inclusive and special education in the English educational system : historical perspectives, recent developments and future challenges. Research in Education. № 73. Р. 15–29.

Низький Ж. Переговори ідентифікацій і переговорних середовищ: інтерпретація досвіду студентів з обмеженими можливостями. Інвалідність та суспільство. 1996. № 11 (2). С. 235–248.

DfES (Department for Education and Skills) (2004) Removing Barriers to Achievement. The Governments strategy for SEN. Executive summary. London : DfES. URL: http://www.nc.uk.net

Будник О. Б. Інклюзивна освіта : навчальний посібник [для студентів спеціальності «Початкова освіта»]. Івано-Франківськ : ПП Бойчук А.Б., 2015. 152 с.

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/lаws/show/1556-18

Інклюзивність економіки – нове мірило економічного росту. За матеріалами: World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf

Бенедь В., Гарієвський Ю., Ковальський В., Кучер В. Якісна і повноцінна освіта – найбільш надійний захист для інваліда. Проблеми освіти та реабілітації інвалідів : матеріали наук.-практ. семінару, 28 квіт. 2010 р. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2010. С. 6–8. Секція 3. Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку.

Таланчук П. М., Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. Київ : Соцінформ, 2004. 128 с.

Davidson А. Why Are Some Countries Rich And Others Poor? URL: https://www.npr.org/sections/money/2012/03/16/148680705/why-are-some-countries-rich-and-others-poor#:~:text=Acemoglu%20and%20his%20co%2Dauthor,crush%20the%20poor%20and%20powerless

Базилюк А. В., Жулин О. В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5

Хакімов Х. А. Методичні підходи до оцінки інклюзивного зростання. Scienceand world. 2016. №5 (33). Том ІІ. С. 159–162. URL: http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf

Федулова Л. І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку. Економіка: реалії часу. 2016. № 3 (25). С. 56–65. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No3/56.pdf

Kalinichenko I. O. (2016) Dyvytysia i bachyty: putivnyk dlia batkiv ditei iz porushenniamy zoru : navch.-metod. posib. Poltava : POIPPO, 86 s.

Sotsialna ta osvitnia inkliuziia: istoriia, suchasnist ta perspektyvy rozvytku: kolektyvna monohrafiia u 2 chastynakh. Chastyna 1. Instytutsiini ta osobystisni aspekty vprovadzhennia v Ukraini / za red. S. P. Myronovoi, L. B. Platash. Chernivtsi: «Tekhnodruk», 2021. 352 s.

Deineka A. Problematyka smyslu ta smyslotvorennia v sotsiolohichnykh teoriiakh N. Lumana ta E. Hidensa. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/297935395.pdf

Salamanska deklaratsiia pro pryntsypy, polityku ta praktychnu diialnist u sferi osvity osib z osoblyvymy potrebamy. URL: https://docs.google.com/file/d/0B2AT2w-36SyTTnFlMjZWTGVpeGs/edit?pli=1

Hodkinson A. (2010) Inclusive and special education in the English educational system : historical perspectives, recent developments and future challenges. Research in Education. № 73. R. 15–29.

Nyzkyi Zh. (1996) Perehovory identyfikatsii i perehovornykh seredovyshch: interpretatsiia dosvidu studentiv z obmezhenymy mozhlyvostiamy. Invalidnist ta suspilstvo. № 11 (2). S. 235–248.

DfES (Department for Education and Skills) (2004) Removing Barriers to Achievement. The Governments strategy for SEN. Executive summary. London : DfES. URL: http://www.nc.uk.net

Budnyk O. B. (2015) Inkliuzyvna osvita : navchalnyi posibnyk [dlia studentiv spetsialnosti «Pochatkova osvita»]. Ivano-Frankivsk : PP Boichuk A.B., 152 s.

Zakon Ukrainy "Pro osvitu" vid 5 veresnia 2017 roku № 2145-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" vid 01.07.2014 r. №1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Inkliuzyvnist ekonomiky – nove mirylo ekonomichnoho rostu. Za materialamy: World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf

Bened V., Hariievskyi Yu., Kovalskyi V., Kucher V. Yakisna i povnotsinna osvita – naibilsh nadiinyi zakhyst dlia invalida. Problemy osvity ta reabilitatsii invalidiv : materialy nauk.-prakt. seminaru, 28 kvit. 2010 r. Lutsk: PVD «Tverdynia», 2010. S. 6–8. Sektsiia 3. Sotsialna reabilitatsiia: suchasni umovy ta perspektyvy rozvytku.

Talanchuk P. M., Kolchenko K. O., Nikulina H. F. (2004) Suprovid navchannia studentiv z osoblyvymy potrebamy v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi : navch.-metod. posib. Kyiv : Sotsinform, 128 s.

Davidson A. Why Are Some Countries Rich And Others Poor? URL: https://www.npr.org/sections/money/2012/03/16/148680705/why-are-some-countries-rich-and-others-poor#:~:text=Acemoglu%20and%20his%20co%2Dauthor,crush%20the%20poor%20and%20powerless

Bazyliuk A. V., Zhulyn O. V. (2015) Inkliuzyvne zrostannia yak osnova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Ekonomika ta upravlinnia na transporti. Vyp. 1. S. 19–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5

Khakimov Kh. A. (2016) Metodychni pidkhody do otsinky inkliuzyvnoho zrostannia. Scienceand world. № 5 (33). Tom II. S. 159–162. URL: http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf

Fedulova L. I. (2016) Inkliuzyvni innovatsii v systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Ekonomika: realii chasu. № 3 (25). S. 56–65. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No3/56.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

Статті