БОРГОВА ПОЛІТИКА ТА СТАН ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.2-4

Ключові слова:

бюджет, державний борг, фінансування бюджету, кредити, гранти, запозичення, фінансова стійкість

Анотація

Внаслідок агресії росії проти України відбулася руйнівна конфронтація, що викликала глибокі зміни у всіх аспектах країни, особливо в сфері публічних фінансів. Звужені можливості для збирання державних надходжень і різке збільшення видатків вдвічі створили серйозний розбаланс у фінансовій системі держави, що призвело до виникнення глибокого дефіциту в державному бюджеті. Для подолання цієї складної ситуації потрібні додаткові фінансові ресурси, які Україна зуміла залучити завдяки грантам і кредитам від своїх міжнародних партнерів та донорів. У рамках цієї наукової статті було проведено аналіз обсягів та форм наданої допомоги, яка надійшла до України, зокрема у вигляді фінансової допомоги від інших країн та міжнародних організацій. Додатково, було розглянуто вплив зміни рівня державного боргу на перспективи розвитку країни. Виявилося, що завдяки наданій допомозі Україна змогла забезпечити необхідний обсяг коштів для функціонування та відновлення важливих секторів економіки та інфраструктури. У статті було зроблено висновок, що внутрішні та зовнішні заходи залучення фінансових ресурсів виявилися важливою складовою для подолання фінансових труднощів, спричинених військовим конфліктом. Результати аналізу показали, як гранти та кредити допомогли зменшити вплив дефіциту бюджету та сприяли розвитку країни. При цьому було розглянуто, як зміни рівня державного боргу можуть вплинути на майбутні перспективи економічного розвитку України.

Посилання

Богдан Т. П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції. Фінанси України. 2018. № 4. С. 75–92.

Сідельникова Л. П. Боргова політика України в умовах нестабільної економіки. Економіка і держава. 2011. № 9. С. 4–7.

Мелих О. Ю. Дефіцит державного бюджету як індикатор боргової безпеки України. Ефективна економіка. 2016. № 4.

Барановський О. І. Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2016. Вип. 1(1). С. 327–337.

Валовий внутрішній продукт за 2014 рік. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvppr_kv2014_u_n.htm

Угода з кредиторами: 4 млрд списали, 4 роки відстрочки отримали. BBC News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/08/150827_ukraine_debt_restructurisation_az

Стратегія управління державним боргом. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/osnovna-informacija

Component: GOVERNMENT OF UKRAINE. MarketVector. URL: https://marketvector.com/component/government-of-ukraine,30200

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік». URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1527959

Бюджетний кодекс України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text

Україна отримала від Світового банку додаткове фінансування як гарантію від Великобританії на 500 млн дол. США. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otrimala_vid_svitovogo_banku_dodatkove_finansuvannia_iak_garantiiu_vid_velikobritanii_na_500_mln_dol_ssha-3683

Мінфін: Україна отримала від Японії додаткових 500 млн дол. США. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_ukraina_otrimala_vid_iaponii_dodatkovikh_500_mln_dol_ssha-3501

Україна отримала 200 млн євро від Італії. Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otrimala_200_mln_ievro_vid_italii_-3566

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі. Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraine_signs_memorandum_of_understanding_on_official_debt_payments_suspension_with_international_partners_in_the_g7_and_paris_club-3604

Боргові платежі та прогнози. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi

Держбюджет-2022: до загального фонду надійшло 1,491 трлн гривень. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/derzhbiudzhet-2022_do_zagalnogo_fondu_nadiishlo_1491_trln_griven-3790?fbclid=IwAR13JaRLke4hF3Ji8eOgZMUZXkVgLYqzoGyd7PgxrohGMjbfMfxfe4W1pnA

Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435

Bohdan T. P. (2018) Stratehichne upravlinnia derzhavnym borhom v umovakh nestiikoi borhovoi pozytsii. Finansy Ukrainy. № 4. S. 75–92.

Sidelnykova L. P. (2011) Borhova polityka Ukrainy v umovakh nestabilnoi ekonomiky. Ekonomika i derzhava. № 9. S. 4–7

Melykh O. Iu. (2016) Defitsyt derzhavnoho biudzhetu yak indykator borhovoi bezpeky Ukrainy. Efektyvna ekonomika. № 4.

Baranovskyi O. I. (2016) Doslidzhennia teoretychnykh zasad borhovoi bezpeky derzhavy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika. № 1(1). S. 327–337.

Valovyi vnutrishnii produkt za 2014 rik. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvppr_kv2014_u_n.htm

Uhoda z kredytoramy: 4 mlrd spysaly, 4 roky vidstrochky otrymaly. BBC News Ukraina. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/08/150827_ukraine_debt_restructurisation_az

Stratehiia upravlinnia derzhavnym borhom. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/osnovna-informacija

Component: GOVERNMENT OF UKRAINE. MarketVector. URL: https://marketvector.com/component/government-of-ukraine,30200

Statystychna informatsiia. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2023 rik». URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1527959

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text

Ukraina otrymala vid Svitovoho banku dodatkove finansuvannia yak harantiiu vid Velykobrytanii na 500 mln dol. SShA. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otrimala_vid_svitovogo_banku_dodatkove_finansuvannia_iak_garantiiu_vid_velikobritanii_na_500_mln_dol_ssha-3683

Minfin: Ukraina otrymala vid Yaponii dodatkovykh 500 mln dol. SShA. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_ukraina_otrimala_vid_iaponii_dodatkovikh_500_mln_dol_ssha-3501

Ukraina otrymala 200 mln yevro vid Italii. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otrimala_200_mln_ievro_vid_italii_-3566

Ukraina pidpysala Memorandum pro vzaiemorozuminnia shchodo pryzupynennia vyplat za ofitsiinym borhom z mizhnarodnymy partneramy u G7 ta Paryzkomu klubi. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraine_signs_memorandum_of_understanding_on_official_debt_payments_suspension_with_international_partners_in_the_g7_and_paris_club-3604

Borhovi platezhi ta prohnozy. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi

Derzhbiudzhet-2022: do zahalnoho fondu nadiishlo 1,491 trln hryven. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/derzhbiudzhet-2022_do_zagalnogo_fondu_nadiishlo_1491_trln_griven-3790?fbclid=IwAR13JaRLke4hF3Ji8eOgZMUZXkVgLYqzoGyd7PgxrohGMjbfMfxfe4W1pnA

Finansuvannia derzhavnoho biudzhetu Ukrainy z pochatku povnomasshtabnoi viiny. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

Статті