ДОТРИМАННЯ ВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Л. А. Кушнір НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут» https://orcid.org/0000-0001-5746-2095
  • В. О. Кушнір Аутсорсингова компанія «ТОП КЛАС»
  • Т. М. Кушнір ВСП «Подільський фаховий коледж» НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.2-3

Ключові слова:

облік, аудит, фінансова звітність, інклюзія, соціально захищені особи

Анотація

Вступ. Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності необхідно здійснювати на основі економічних вимог ринку, позитивні з яких мають бути закріплені у відповідних нормативних актах в Україні. Це пов’язано з вимогами ринкової економіки та розширенням груп користувачів, які приймають рішення на основі фінансової звітності. Мета. Узагальнити особливості нормативно-правового забезпечення обліку та аудиту фінансової звітності та показати роль працівника з особливими потребами під час роботи на такій важливій ділянці роботи. Результати. Для забезпечення відповідності інформаційних потреб користувачів фінансової звітності та вимог ринкових умов господарювання, необхідним є застосування прогресивних положень, практики та міжнародного досвіду, які повинні бути враховані в процесі реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, а також слід звернути увагу на те, що цю ділянку роботи виконує фахівець з обмеженими фізичними можливостями. Виходячи із Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», який визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами. Для бухгалтера з інвалідністю потрібно створити спеціальне робоче місце – окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, яка потребує додаткових заходів з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо. Управління та регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності необхідно здійснювати на основі економічних вимог ринку, позитивні з яких мають бути закріплені у відповідних нормативних актах в Україні. Це пов’язано з вимогами сучасного розвитку економіки та розширенням груп користувачів, які приймають рішення на основі фінансової звітності. Здійснення бухгалтерського обліку, склад фінансової звітності та порядок складання окремих звітних форм регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Дослідження діючої системи нормативно-правової бази фінансової звітності в Україні свідчить про те, що низький рівень придатності показників фінансової звітності для інформаційного забезпечення прийняття рішень зумовлений недосконалістю системи її нормативно-правового регулювання. Зокрема, вона визначає низьку відповідальність підприємств за дотримання якісних характеристик звітної інформації. Таким чином, для забезпечення відповідності інформаційних потреб користувачів фінансової звітності та вимог ринкових умов господарювання, необхідним є застосування прогресивних положень, практики та міжнародного досвіду, які повинні бути враховані в процесі реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, а також слід звернути увагу на те, що цю ділянку роботи виконує фахівець з обмеженими фізичними можливостями.

Посилання

Бондар М. І. Бухгалтерська та фінансова звітність. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 427.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 08.08.2023).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» : Наказ Міністерства фінансів України № 628 від 27.06.2013. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13 (дата звернення: 20.08.2023).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» : Наказ Мінфіну України № 137 від 31.03.99р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99 (дата звернення: 28.08.2023).

Податковий Кодекс України : Верховна Рада України. 2011, ред. від 15.08.2023. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 28.08.2023).

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон України № 2249-VIII ( 2249-19 ) від 19.12.2017. URL: https://zakon.help/law/875-XII/ (дата звернення: 30.08.2023).

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 29.08.2023).

Про затвердження порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-2000 (дата звернення: 27.08.2023).

Шеверя Я.В. Фінансова звітність для фінансового аналізу. Управління розвитком : збірник наукових статей. Харків : ХНЕУ, 2009. № 1. С. 66–68.

Bondar M. I. (2016), Bukhhalterska ta finansova zvitnist. Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsiinoi systemy v Ukraini [Accounting and financial reporting. The state and prospects of the development of the accounting and information system in Ukraine]. Proceedings of the 4th International conference, (TNEU, 11 may 2016), Ternopil, Ukraine, p. 427.

Ministry of Finance of Ukraine (2013), National Regulation (Standard) of accounting 1 «General requirements for financial reporting», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Ministry of Finance of Ukraine (2013), National Regulation (Standard) of accounting 2 «Consolidated Financial reporting», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13

Ministry of Finance of Ukraine (1999), Regulation (Standard) of accounting 6 «Correction of errors and changes in financial reporting», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99

The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Tax Code of Ukraine, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine «On the basis of social protection of persons with disabilities in Ukraine», available at: https://zakon.help/law/875-XII/

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «About approving the order of submission of financial reporting», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-2000

Sheveria Ya.V. (2009), Finansova zvitnist dlia finansovoho analizu. Upravlinnia rozvytkom [Financial Reporting for Financial Analysis. Development management]: Scientific collected works. No 1. KhNEU, Kharkiv, Ukraine, pp. 66-68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

Статті