НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.2-2

Ключові слова:

інклюзивна освіта, економіка, національна безпека, освітні потреби, соціум, кваліфікація, вища освіта

Анотація

Повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, призвело до тяжких наслідків для освіти в Україні. Заклади освіти зазнали людських втрат – під час бойових дій гинули та продовжують гинути викладачі, здобувачі освіти та батьки. Тисячі закладів освіти було зруйновано або пошкоджено. Мільйони дітей і тисячі українських викладачів були вимушені змінити місце проживання всередині країни або виїхати за кордон. Щодня всі учасники освітнього процесу мають долати виклики війни: вимушені перерви у навчанні, перехід на дистанційну або змішану форму навчання, повітряні тривоги та відключення електроенергії. Повномасштабна війна погіршила доступ до освіти, поглибила наявні освітні нерівності, негативно вплинула на якість освітнього процесу й успішність, а також відобразилася на психоемоційному стані здобувачів освіти. Звісно, що війна в Україні, вплинула й на інклюзивну освіту. Однак держава робить все можливе і не можливе, для того, щоб в таких складних умовах, інклюзивна освіта забезпечувала можливість отримання освіти усіма членами соціуму. Певні зміни до нормативно-правового забезпечення інклюзивної освіти, передбачають, що у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) заклади освіти не можу відмовити в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивного класу (групи). В умовах воєнного стану здобувачі освіти з особливими освітніми потребами є найбільш вразливою категорією, яка потребує виняткової підтримки та уваги. Тож, незалежно від місця їх перебування заклади освіти мають прикласти всі зусилля, аби такі діти продовжили здобуття освіти та отримали необхідну психолого-педагогічну допомогу у безпечних умовах. Адже розвиток економіки держави на сучасному етапі в умовах глобалізації характеризується активізацією процесу інтелектуалізації та формуванням на цій основі суспільства, що базується на знаннях і високих технологіях, відрізняється високим інноваційним та інтелектуальним рівнем.

Посилання

Індекс інклюзії : розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл : посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. Київ : ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 190 с.

Колупаєва А. А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи / Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2007. 458 с.

Коркушко О. Н. Проблеми реалізації права на працю людей з фізичними обмеженими можливостями. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С. 47–49.

Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї : Закон України від 16.12.2009р. № 1767-VI – ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17

Indeks inkliuzii : rozvytok navchannia ta uchasti v zhyttiediialnosti shkil: posib. / [Toni But]; per. z anhl. Kyiv : TOV Vydavnychyi dim «Pleiady», 2015. 190 р.

Kolupaieva A. A. (2007) Dosvid realizatsii inkliuzyvnoi osvity v krainakh Yevropy / Pedahohichni osnovy intehru¬vannia shkoliariv z osoblyvostiamy psykhofizychnoho rozvytku v zahalnoosvitni navchalni zaklady : monohrafiia. Kyiv : Pedahohichna dumka, 458 р.

Korkushko O. N. (2018) Problemy realizatsii prava na pratsiu liudei z fizychnymy obmezhenymy mozhlyvostiamy. Innovatsii partnerskoi vzaiemodii osvity, ekonomiky ta sotsialnoho zakhystu v umovakh inkliuzii ta prahmatychnoi re-abilitatsii sotsiumu : materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m.Kamianets-Podilskyi, Podilskyi spetsialnyi navchalno-reabilitatsiinyi sotsialno-ekonomichnyi koledzh. Р. 47–49.

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro prava osib z invalidnistiu i Fakultatyvnoho protokolu do nei : Zakon Ukrainy vid 16.12.2009 r. № 1767-VI – VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

Статті