УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-3-5

Ключові слова:

інклюзивна вища освіта, міжнародні стандарти, українське законодавство, заклади вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто перспективи впровадження європейських стандартів у сфері інклюзивної вищої освіти в Україні. Підкреслено значущість міжнародних норм як основи для розроблення внутрішнього законодавства, що відповідає сучасним стандартам інклюзивності. У контексті сучасних викликів, пов’язаних із війною, питання забезпечення доступності вищої освіти набуває особливого значення, оскільки зростає кількість осіб, які користуються освітніми послугами та потребують оперативного, системного та гнучкого реагування на їхні індивідуальні освітні проблеми та потреби. За допомогою нормативних і законодавчих реформ інклюзивна модель освіти стає дедалі більш реальною за умови правильного розуміння суті та необхідності інклюзії всіма учасниками освітнього процесу та суспільством узагалі. У статті проведено аналіз міжнародних і українських правових документів у трьох аспектах, як-от: відповідність, виклики, зумовлені впровадженням європейських стандартів в інклюзивну вищу освіту, та можливості використання міжнародних норм у вдосконаленні законодавства України. Мета статті полягає у сприянні формуванню ефективних стратегій і політик вищої освіти в Україні на основі міжнародного досвіду. Акцентовано на доцільності розроблення законодавчих механізмів, які сприяли б реалізації інклюзивної вищої освіти в Україні, беручи до уваги ключові аспекти використання міжнародних норм. Автори звертають особливу увагу на те, що Україна повинна уникати неоднозначності у визначенні термінів і термінології, особливо в контексті інклюзивної вищої освіти. Це передбачає не лише класифікацію «осіб з особливими освітніми потребами» за інвалідністю, але й урахування більш широкого спектра осіб, які можуть потребувати індивідуалізованого та гнучкого підходу до навчання та психологічної підтримки. Підкреслюється, що впровадження рівного та доступного інклюзивного освітнього середовища вимагає спільних зусиль країни щодо законодавчого нормування й активної уваги європейської спільноти в покращенні наявних політик, з урахуванням принципу рівних можливостей для країн з різним рівнем розвитку.

Посилання

Козуля В., Скиба Ю. SWOT-аналіз інклюзивного освітнього середовища вітчизняних університетів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2020. Вип. 78. С. 110–116. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.78.24.

Імплементація європейських стандартів і рекомендацій у сфері інклюзивної вищої освіти в Україні: виклики та можливості / Г. Мицик та ін. Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI ст.». 2023. Вип. 2 (8). С. 7–20. URL: https://unesco-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/89/82 (дата звернення: 12.12.2023).

Пашков М. Євроінтеграція в умовах війни: виклики і перспективи : аналітична доповідь. URL: https://razumkov.org.ua/images/2022/12/28/2022-MATRA-IV-KVARTAL-7.pdf (дата звернення: 13.12.2023).

Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні: періодизація та особливості / А. Попова та ін. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Бердянськ. 2023. С. 62–69.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556–VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 16.12.2023).

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.12.2023).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 16.12.2023).

Продіус О. собливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи відповідно до вимог сучасного суспільства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (2). С. 86–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4%282%29__14 (дата звернення: 04.12.2023).

Шевчук Г. Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики та перспективи. Академічні студії. Педагогіка. 2021. № 2 (3). С. 151–157. URL: http://www.academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/article/view/107/99 (дата звернення: 13.12.2023).

Digital Barrier-Free and Psychosocial Support for Students with Disabilities in Distance Learning Environments / O. Kravchenko et al. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. № 22 (8). Р. 15–24. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202208/20220803.pdf (date of access: 12.12.2023).

University without Walls: Experience of Berdyansk State Pedagogical University during the war / Н. Lopatina et al. Problems and Perspectives in Management. 2023. № 21 (2-si). Р. 4–14. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.02.

Emerging Themes for Digital Accessibility in Education / B. de B. Prado et al. Sustainability. 2023. № 15 (14). Article 11392. https://doi.org/10.3390/su151411392.

Rome Ministerial Communiqué (19 November 2020). 2020. URL: https://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf (date of access: 12.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ